منوی دسته بندی

استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : سرکار خانم زهرا عرب نوبندگانی
آدرس شعبه : بیرجند همت ۴ قطعه دوم کارخانه سابق نوشابه پاپیک شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09171203030
ایمیل مدیر شعبه : zahraarab03@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 05632255734
کد پستی شعبه : 9719137419